Phát triển mối quan hệ khách hàng bền chặt trong năm đầu tiên với tư cách là một nhân viên bất động sản