Mức lương của một nhân viên bất động sản bán thời gian có đủ sống không?